Admiral Markets Group consists of the following firms:

Admiral Markets UK Ltd

Regulated by the Financial Conduct Authority (FCA)
  • Leverage up to:
    1:30 for retail clients,
    1:500 for professional clients
  • FSCS protection
  • Negative balance protection
CONTINUE
Výběrem jednoho z těchto regulátorů budou zobrazeny odpovídající informace na celé webové stránce. Pokud chcete zobrazit informace o jiném regulátorovi, vyberte jej.
Výběrem jednoho z těchto regulátorů budou zobrazeny odpovídající informace na celé webové stránce. Pokud chcete zobrazit informace o jiném regulátorovi, vyberte jej.

11 Ekonomických Ukazatelů, které Ovlivňují Forex

Doba čtení: 15 minut(y)

Ekonomické ukazatele mohou mít výrazný vliv na pohyb ceny u Forexu a CFD. Většina obchodníků po celém světě pozorně sleduje ekonomický kalendář, aby se ujistili, že jsou v kontaktu s případnými potenciálními volatilitami, které se dají očekávat.

Co jsou ekonomické ukazatele?

Různé vládní a nevládní agentury po celém světě pravidelně podávají zprávy o různých ekonomických informacích. Způsoby sestavování těchto zpráv se mohou značně lišit. Někdy jsou data přímá jako například vykazování měsíčních prodejů z určitého segmentu ekonomiky. Ostatní nemusí pocházet z přesných měřitelných údajů, ale vycházejí z názorů zaznamenaných v průzkumech.

Některé ukazatele Vám řeknou o současném stavu ekonomiky, jiné mohou potvrdit to, co dříve ekonomika dělala; zatímco další mohou předpovědět, co ještě přijde. Tento konečný soubor, známý jako vedoucí ekonomické ukazatele, je pro obchodníky zvlášť zajímavý, neboť nabízí nejlepší pohled na pravděpodobnou trajektorii ekonomické aktivity. Ukazatelé, kteří nám říkají o současném stavu ekonomiky, se nazývají souběžné. Ty, které potvrzují, co již proběhlo, se nazývají ukazatelé zaostávání. Všechny tři mají své využití a mohou ovlivnit trh různými způsoby.

Hlavní problém pro obchodníky, kteří právě začínají, je vědět, které z nich jsou důležité, prostě ty, které s největší pravděpodobností ovlivní ceny a ty, které mají nízký dopad. Tato znalost je užitečná, protože v jediném dni může být vydáno mnoho ekonomických ukazatelů a není to praktické a jednoduché sledovat je všechny.

Abychom se Vám pokusili v této oblasti pomoci, sestavili jsme vysvětlující seznam ekonomických ukazatelů. V našem seznamu ekonomických ukazatelů jsme zahrnuli ty, které považujeme za nejdůležitější. Všechny mají potenciál výrazně ovlivnit finanční trhy.

Vzhledem k tomu, že americká ekonomika je největší ekonomikou na světě a má určitý vliv na výkonnost finančních trhů po celém světě, náš seznam se zaměřuje na americké zprávy, ve snaze poskytnout Vám nejlepší ekonomické ukazatele.

1. Hrubý domácí produkt (HDP)

HDP je nejširším měřítkem celkové ekonomiky a hospodářství. Shromažďování dat trvá tak dlouho, že její přímý vliv na ceny FX a CFD je často utlumen. V okamžiku zveřejnění dat jsou mnohé ze složek již známy, a proto jsou očekávání často poměrně přesná. To znamená, že v případě, že se číslo výrazně liší od očekávání, je zde velká šance, že trh bude reagovat. Navzdory nedostatku včasnosti je stále velmi důležitým ukazatelem, protože je to jediné nejlepší opatření, které se používá k identifikaci obchodního cyklu.

Obchodní cyklus je v moderní ekonomice klíčovým pojmem. Skládá se z expanzivní fáze, kdy narůstá řada oblastí ekonomiky a recesivní fáze, kdy se ekonomická činnost uzavírá.

Vzhledem k tomu, že nejširší mírou ekonomické aktivity je HDP, ekonomové mají tendenci určit, kde se nacházíme v hospodářském cyklu, tím, že se podívají na střídání růstu a poklesu HDP. Technická definice recese je dvě po sobě jdoucí čtvrtletí poklesu HDP.

Politici, tvůrci politik a ekonomičtí analytici se na tento ukazatel intenzivně zaměřují, právě proto, že je tak komplexním opatřením. HDP je klíčovou součástí makroekonomické analýzy na Forexu.

Jako obchodníci musíme brát HDP jako ukazatel zaostávající, jehož hlavním cílem je sdělit to, co už očekáváme. Jeho nedostatek včasnosti znamená, že jeho užitečnost jako obchodního nástroje pro krátkodobé a střednědobé obchodování je omezená, protože HDP v USA vychází pouze jednou za čtvrtletí.

Velmi užitečné by tedy bylo něco, co by bylo pro obchodování praktičtější, což nás přivádí k dalšímu ukazateli.

2. Nezávislé mzdy - Non-Farm Payrolls (NFP)

U většiny obchodníků na Forexu a CFD je to nejdůležitější indikátor v měsíčním kalendáři. Každý první pátek v měsíci zveřejňuje Úřad statistiky práce (BLS) spolu s mírou nezaměstnanosti (což je další ukazatel na našem seznamu) tento ukazatel v rámci zprávy o situaci v oblasti zaměstnanosti.

Důvod, proč je tak pozorně sledován, spočívá v tom, že zpráva má tendenci výrazně pohnout trhy. Jednodenní graf EUR/USD níže znázorňuje nedávný pohyb. Žlutá svislá čára označuje zveřejnění zprávy o situaci v oblasti zaměstnanosti dne 7. července 2017. Podívejte se, jak výrazně se cena pohybovala za jedinou minutu? Také si všimněte, jak daleko větší je průměrný rozsah každé svíčky po vydání zprávy ve srovnání s dřívějšími svíčkami.


Proč má NFP tak velký vliv na tržní ceny?

Část odpovědi spočívá v aktuálnosti zprávy. Zaměstnanost a hospodářský cyklus jsou úzce spjaty a v minulosti se změny ve výplatních páskách bez příjmů zemědělského sektoru pohybovaly velmi podobně jako čtvrtletní změny HDP. Tato úzká korelace znamená, že údaje o mzdách mohou být použity jako zástupce pro HDP. Klíčovým rozdílem mezi těmito dvěma je, že NFP vychází měsíčně a vykazuje měsíc, který skončil jen několik dní před vyhlášením. Naopak HDP je vykazován čtvrtletně a s velkým zpožděním.

Další částí odpovědi je dopad zprávy na měnovou politiku. Maximální zaměstnanost a stabilní ceny jsou dva ze tří měnových cílů FEDu (tyto dva klíčové cíle jsou často označovány jako dvojí mandát). Z toho plyne, že údaje o zaměstnanosti mohou mít ohledně budoucího směru měnové politiky vážný dopad na vnímání trhu.

3. Míra nezaměstnanosti (Unemployment Rate)

Míra nezaměstnanosti je definována jako procentní podíl pracovní síly, která aktivně hledá práci. V období oživení představuje nezaměstnanost zaostávající ukazatel. Máme tendenci vidět nezaměstnanost růst nadále i poté, co HDP dosáhlo dna. Nezaměstnanost je také úzce spjata se spotřebitelským sentimentem (viz pátý ukazatel na našem seznamu). Prodloužení období nezaměstnanosti je pro spotřebitelské sentimenty nesmírně škodlivé a v důsledku toho také ovlivňuje spotřebitelské výdaje a dopad na hospodářský růst.

Stejně jako u NFP, tak i údaje o nezaměstnanosti nabízejí obchodníkovi s CFD pohled do jednoho z klíčových ukazatelů FEDu. To znamená, že jakékoli silné odchylky od očekávání pravděpodobně budou mít velký dopad na Forex a akciové trhy.

4. Federální úrokové sazby (Federal Funds Rate)

Federální výbor pro otevřené trhy (FOMC) se schází osmkrát ročně jako součást svého pravidelného plánu určování měnové politiky v USA. Výsledek schůzky FOMC může výrazně ovlivnit trh Forexu, pokud dojde k rozdílu od očekávaného kurzu.

Klíčovým základem, který řídí kurzy Forexu, je úroveň úrokových sazeb ve dvou zúčastněných zemích a očekávání těchto úrokových sazeb. Pokud Fed provede změnu sazeb federálních fondů nebo jednoduše změní vnímání budoucího průběhu měnové politiky, změní to americký dolar, nejdůležitější měnu na světě.

V rámci prohlášení zveřejněného po každém zasedání FOMC poskytuje Fed doporučení ohledně očekávané cesty měnové politiky. Jedná se o poměrně nedávné opatření zaměřené na zajištění větší transparentnosti v rámci snahy o snížení volatility na finančních trzích. V důsledku toho jsou změny měnové politiky zpravidla v určitém rozsahu předem sděleny. To znamená, že doporučení samotné má potenciál posunout trhy, stejně jako skutečná změna v politice.

Každý obchodník na Forexu by si měl pohlídat, kdy je v ekonomickém kalendáři naplánované setkání FOMC.

5. Index spotřebitelské důvěry/Index spotřebitelského sentimentu University of Michigan

Na pátém místě v našem seznamu máme dva ukazatele. Index spotřebitelské důvěry, sestavený Konferenčním výborem, a Index spotřebitelského sentimentu, sestavený Univerzitou v Michiganu. Existuje mnoho spotřebitelských průzkumů, ale tyto dva nejvíce následují ti nejznámější ekonomové a obchodníci na Forexu.

Tyto zprávy jsou důležité, protože nic neřídí ekonomiku USA tak jako spotřebitelské výdaje. Spotřebitelská důvěra nám umožňuje vědět, jak se cítí spotřebitelé. Pokud se cítí v práci bezpečně a optimisticky ohledně svých budoucích ekonomických vyhlídek, co z toho můžeme vyvodit? Je logické předpokládat, že mohou být více ochotni jít ven a utrácet. To povede k hospodářskému růstu. Vzhledem k tomu, že spotřebitelský optimismus nebo pesimismus má tak silné důsledky pro vyhlídky hospodářství, měly by být tyto dvě zprávy uváděny ve všech hlavních ekonomických ukazatelích.

Index spotřebitelské důvěry vychází ke konci měsíce, zatímco Michiganská univerzita publikuje svůj průzkum dvakrát měsíčně. Zahrnuje předběžné čtení druhého až posledního pátku v měsíci. Konečný odhad následuje o dva týdny později. Když je obchodní cyklus blízko bodu obratu, tak tyto zprávy mají nejvíce dopad na Forex a akciové trhy. Silné spotřebitelské sentimenty poukazují na možný nárůst ekonomiky vpřed, což je potenciál pro růst akcií.

Průzkum University v Michiganu se objevuje častěji, což je užitečné. Zpráva konferenční rady odhaluje širší skupinu respondentů, což znamená větší statistickou spolehlivost. Obě mají tendenci poměrně dobře korelovat s obraty v obchodním cyklu, ale jsou silně ovlivněny trhem práce. Pokud zůstává nezaměstnanost vysoká, když se zotaví další části ekonomiky, může sentiment zůstat depresivní, a tak se za takových okolností chová jako ukazatel zaostávání.

6. Index spotřebitelských cen (Consumer Price Index)

CPI měří náklady na zboží a služby indexované v cenovém koši. To nám dává objektivní popis, jak rychle rostou nebo klesají ceny. Jak jsme již zmínili v článku, cenová stabilita je součástí dvojího mandátu Fedu. Pokud je inflace v cílových úrovních (v současné době 2%), považuje se za normální nebo dokonce žádoucí. Avšak pokud jsou inflační zásahy příliš vzdálené, mohou mít velmi negativní dopad na ekonomiku. Jelikož jsou výsledky HDP hlášeny pouze čtvrtletně, obchodníci na Forexu a CFD často sledují CPI, protože jsou včasnějším ukazatelem inflace.

Použitelnost CPI jako předního indikátoru pro ekonomiku je omezená. Ukázalo se, že je špatným prediktorem bodů v obchodním cyklu, i přes přirozený a logický vztah mezi ekonomickým růstem, poptávkou a vyššími cenami. V 70. a 80. letech 20. století byla vysoká inflace reálnou otázkou pro americkou ekonomiku. Naproti tomu v důsledku globální finanční krize došlo k reálnému nebezpečí deflace (trvalé snížení cen). Deflace poškozuje ekonomiku tím, že podněcuje spotřebitele k tomu, aby odložili nákupy, protože budou v budoucnu levnější, pokud ceny budou i nadále klesat. Vzhledem k tomu, že spotřebitelské výdaje představují tak velkou část HDP, zpomalí hospodářský růst a mohou vytvořit bludný kruh.

Vzhledem k tomu, že inflace přichází přímo do měnové politiky, zpráva CPI může mít velký dopad na ceny na dluhopisových, devizových a akciových trzích. Jako obvykle se jedná o odchylky od očekávaných výsledků, které mají nejvyšší dopad. Například pokud bude CPI mnohem vyšší, než se očekávalo, změní to vjem, že Fed pravděpodobně zpřísní měnovou politiku.

7. Index průmyslové produkce (Industrial Production Index)

Index průmyslové produkce měří úroveň produktivity USA (z hlediska množství vyrobeného materiálu než množství dolaru) ve srovnání se základními ročními rozsáhlými oblastmi: výrobní, těžební a plynárenské a elektrické služby. Zpráva sestavuje Federální rezervní fond a zveřejňuje se kolem poloviny každého měsíce. Některé údaje z indexu pocházejí z hrubých údajů, které jsou přímo vykázány v určitých průmyslových odvětvích od obchodních organizací nebo úředních průzkumů, ale nemusí být k dispozici vždy měsíčně. K vyplnění mezery Fed provádí odhady pomocí různých zástupců, jako jsou odpracované hodiny ze zprávy o situaci v zaměstnání nebo množství energie spotřebované v daném měsíci daným odvětvím.

Úplný proces výpočtu indexu je znázorněn na obrázku dole s podrobným vysvětlením na stránkách FEDu.

Zdroj: https://www.federalreserve.gov/releases/g17/Meth/M...

Existují stovky komponentů, které tvoří index, který je pak vykazován jako úroveň indexu. Například předběžné uvolnění indexu průmyslové produkce v květnu 2017 dosáhlo hodnoty 105,0. Jedná se o vyjádření výstupního proudu ve vztahu k základnímu roku. V době psaní výsledků Fed používá rok 2007 jako základní období. Úroveň 105.0 v květnu 2017 tedy znamená, že úroveň výroby byla o 5% vyšší než průměrná úroveň v základním období roku 2007.

Výroba činí zhruba 20% amerického hospodářství, a index je tak pečlivě sledován obchodníky na Forexu a CFD. Průmyslové odvětví je důležité, protože společně se stavebním sektorem je zodpovědný za většinu změn v produkci USA, které jsou vidět v obchodním cyklu, a mohou nabídnout nahlédnout do vývoje strukturálních ekonomických změn. Index průmyslové produkce je procyklický. To znamená, že existuje shoda mezi jeho pohyby a změnami v obchodním cyklu. Korelace mezi tímto indexem a ekonomickou aktivitou je dostatečně blízko, aby někteří analytici mohli tuto zprávu použít jako první signál o tom, jakých hodnot může HDP dosahovat.

8. Využití kapacity

Tento ukazatel měří, jak běží americký výrobní sektor v poměru k plné kapacitě. Definice plné kapacity představuje největší úroveň udržitelného výkonu, který může továrna dosáhnout v rámci realistického rámce. Jinými slovy, bere v úvahu věci jako normální prostoje. Vypočítává se jako poměr indexu průmyslové produkce (výše) vydělený indexem plné kapacity.

To nám dává včasné údaje o výrobním/ekonomickém zdraví a také o vývoji trendů, které se ve výrobním odvětví mohou stát. Může také poskytnout informace o inflaci. Pokud jsou továrny "žhavé", nastává rozumný předpoklad, že výrobci mohou ceny zvýšit. Pokud se provozy ztrácejí na maximální kapacitě, stroje pravděpodobně selhávají v důsledku přepracování. Přijímané stroje offline představují riziko propouštění pracovníků v době vysoké poptávky, což je nežádoucí. Z tohoto důvodu se výrobci pravděpodobně vyrovnají s vysokou poptávkou zvýšením cen než s odchodem pracovníků. To zase bude pravděpodobně převedeno na spotřebitelské ceny a skončí to vyšší inflací.

Naopak, pokud je využívání kapacity na nízké úrovni, je to signifikantní ekonomická slabost. Obecně platí, že sazby pod 78% měly tendenci poukazovat na nadcházející recesi - nebo dokonce mohou znamenat, že ekonomika je již v recesi.

Tento ukazatel používá Fed k měření trendů ve výrobě, širší ekonomice a také inflace. To činí důležitý ukazatel pro obchodníky s CFD, zejména pro obchodníky s dluhopisy, ale je také klíčovým ukazatelem pro ty, kteří se podílejí na akcích a na trzích s měnovými kurzy.

9. Maloobchodní prodej (Retail Sales)

Úřad pro sčítání lidu, který je divizí Ministerstva obchodu Spojených států amerických, zveřejňuje zprávu zhruba dva týdny po začátku měsíce ve 14:30.

Zpráva poskytuje včasný odhad nominální hodnoty dolaru v maloobchodě (to znamená, že číslo není upraveno o inflaci) a také hlásí číslo jako procentní změnu oproti předchozímu měsíci. Obvykle je to poslední údaj, na který obchodníci na Forexu a CFD reagují. Jedná se o těsně sledovanou zprávu a má potenciál prostřednictvím tržních cen vysílat poruchy, zvláště pokud existuje velká divergence mezi hlášeným číslem a očekáváním Wall Streetu.

Proč je tak moc sledovaná makroekonomická událost, když se jedná pouze o výdaje na osobní spotřebu (PCE)? PCE významně přispívá k růstu americké ekonomiky. Rovněž stojí za srovnání se zprávou o osobních příjmech a výdajích z Úřadu pro ekonomickou analýzu (BEA). Jedná se konkrétně o součást PCE, která se pak napájí přímo do výpočtů HDP. Údaje obsažené v této zprávě jsou obsáhlejší než zpráva o maloobchodním prodeji. Rozhodující je však to, že údaje o maloobchodních prodejích vycházejí z předcházejících pár týdnů, a tak poskytují včasnější přehled o účinně stejné oblasti ekonomiky.

Pokud se maloobchodní tržby zvyšují, jedná se o indikaci ekonomického zdraví a má tendenci jít na burzu. Silné údaje o prodeji mohou vést ke zvyšování cen, což znamená, že se jedná o inflační náznak. To má tendenci mít pozitivní vliv na americký dolar, ale je slabý pro ceny dluhopisů. Naopak slabost ve zprávě o maloobchodních prodejích vede k poklesu akciového trhu, je dolar vůči americkému dolaru, ale vzrůstají ceny dluhopisů.

10. Objednávky dlouhodobého zboží (Durable Goods Orders)

Zpráva o objednávkách dlouhodobého zboží vydává úřad pro sčítání lidu, součást amerického ministerstva obchodu. Předběžná zpráva o zboží dlouhodobé povahy je vydána přibližně 18 pracovních dnů do konce měsíce, za který se hlásí (přesný den se mění v závislosti na rozvrhu ostatních klíčových vydání).

Dlouhodobý majetek je definován jako zboží, které by mělo trvat nejméně tři roky. Jinými slovy, obecně mluvíme o drahých předmětech, které se často neobvykle nakupují. Tato neobvyklost znamená, že zpráva je vystavena volatilitě a musíte být velmi opatrní, co samotná zpráva obsahuje. Analytici často vylučují dopravní složku, aby se pokusili tuto volatilitu zmírnit. Dalším použitým způsobem je posoudit sérii zpráv dohromady, abychom se pokusili vyčíslit nějaký pocit podkladového trendu. Dejte si také pozor na revize údajů z předchozího měsíce.

Pokud je poptávka silná a podniky mají optimistický výhled, očekává se nárůst nových zakázek na zboží dlouhodobé spotřeby. Na druhou stranu, ve slabém ekonomickém prostředí bychom očekávali nižší objednávky. Co se týče CFD obchodníků, síla zboží dlouhodobé povahy je pozitivním znamením pro zásoby, všechny ostatní věci jsou stejné. Pokud jde o vliv na Forexový trh, je to podobný příběh pro americký dolar jako pro akcie: silná zpráva je vzestupná pro USD, protože rostoucí ekonomika by měla tendenci se opřít o přísnější zkreslení měnové politiky FEDu.

11. Počáteční nároky v nezaměstnanosti

Tato týdenní zpráva měří počet osob, které poprvé uplatní nárok na pojištění pro případ nezaměstnanosti. To poskytuje užitečnou aktualizaci o síle trhu práce, zvláště když se shoduje se zkušebním týdnem používaným pro zprávu o situaci v oblasti zaměstnanosti.

Jsou užitečným zdrojem pro snahu získat pocit z nadcházejících pohybů ve všech důležitých měsíčních zprávách o nezaměstnanosti, i když mezi nimi neexistuje přesná korelace. Krátkodobé změny na trhu práce se mnohem pravděpodobněji odrážejí v týdenních počátečních údajích o nárocích na nezaměstnanost než v měsíční zprávě o zaměstnanosti. Přesto je to jedna z nejdůležitějších týdenních zpráv o cenách FX a CFD

Dodržování ekonomických ukazatelů

Vědět, které ekonomické ukazatele ovlivňují trh, je jedna věc, ale držet se na vrcholu když vychází další zpráva je jiná věc. Chcete-li se udržet v aktuálním stavu, musíte plánovat dopředu a mít kvalitní informační kanál. Chcete-li plánovat, zkuste se podívat na náš Forexový kalendář. Pro kvalitní zpravodajské zdroje nehledejte nic jiného než MetaTrader 4 Supreme Edition. MT4SE je vlastní plugin pro MetaTrader 4, který nabízí širokou nabídku obchodních nástrojů, včetně informačního zdroje v reálném čase přes Admiral Connect.

MetaTrader Supreme Edition

Vyzkoušejte obchodování na DEMO účtu. Budete používat skutečné tržní ceny a abyste mohli trénovat, nebudete riskovat skutečné peníze.

Závěrečné slovo o ekonomických ukazatelích a jejich vlivu na tržní trhy

Doufáme, že Vám tyto definice ekonomických ukazatelů pomohly. Samozřejmě, že seznam není zdaleka plný, ale máte před sebou ty nejdůležitější ukazatele, které ovlivňují tržní pohyb.

Mějte na paměti, že i když jsme popsali možný dopad hospodářských výsledků, je to s výhradou ceteris paribus. Což znamená, že skutečné výsledky mohou být více nuancované než jen jedna proměnná, která je ve hře. Výrazný výsledek mzdových výdajů by byl obvykle považován za vzestupný výsledek pro americký dolar, ale obchodníci Forexu se také musí zabývat tím, jak inflační očekávání mohou ovlivňovat měnovou politiku, cestu, kterou ostatní centrální banky sledují.

Obchodování na Forexu

O Admiral Markets

Jako licencovaný broker poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Upozornění na rizika

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 83% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.